Ziemia nasza Planeta XMC.PL

SuperGEO.XMC.PL

Planeta Ziemia Geografia Geologia Geodezja Tematy Informacje Teoria Mapy Świat

🌍 Planowanie przestrzenne

Całokształt działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów kraju. Planowanie przestrzenne to sztuka organizowania przestrzeni na potrzeby człowieka, przy jednoczesnym uwzględnieniu wzajemnych powiązań poszczególnych regionów, a nawet nadrzędnych interesów ogólnokrajowych. Planowanie przestrzenne w skali kraju to np. lokalizacja nowych ośrodków przemysłowych bądź od podstaw, w skali regionu – np. lokalizacja terenów rolniczych, turystycznych itp., w skali miasta – np. wkomponowanie nowej zabudowy w już istniejącą, tak by nie szpeciła krajobrazu i jak najlepiej służyła mieszkańcom. Planowaniem przestrzennym najczęściej zajmują się zespoły specjalistów różnych dziedzin (urbaniści, architekci, geografowie, ekonomiści, ekolodzy i in.), a pierwszym etapem jest zawsze rozpoznanie warunków środowiska geograficznego.

🌍 Zasoby litosfery

  • Podział na zasoby niewyczerpalne i wyczerpalne.
  • Gospodarka zasobami.

Czerpanie użytków z wewnętrznej budowy litosfery nieuchronnie prowadzi do zużywania zasobów mineralnych i zajmowania znacznych powierzchni gruntu. Pośrednio górnictwo powoduje uruchomienie licznych procesów degradacji wszystkich elementów środowiska, zarówno na etapie eksploatacji złoża, jak i przetwórstwa kopalin, ich wykorzystania gospodarczego oraz składowania odpadów.

Eksplozja demograficzna wymusza stały wzrost zapotrzebowania na zaso­by litosfery. Zasoby te powstają zazwyczaj w procesach o przebiegu liczonym w geologicznej skali czasowej. Tylko część złóż powstaje i odnawia się w czasie historycznym (np. kreda jeziorna i jeziorne rudy żelaza, gipsy, solanki, wody mineralne). Podstawowe użytki mineralne litosfery należą do grupy nieod­nawialnych, ści

[Czytaj Więcej]

Temat : Litosfera
Etykiety : ,